Gå til hovedindhold

Vedtægter

Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Billedkunstcenter

§ 1 Navn, hjemsted og tilsyn

stk. 1: Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Billedkunstcenter (Institutionen).

stk. 2: Institutionen er stiftet af Aarhus Kommune.

stk. 3: Institutionen har hjemsted i Aarhus Kommune.

stk. 4: Institutionen skal ikke anmeldes over for Civilstyrelsen, jf. lov nr. 698 af 11. august 1992 om fonde og visse foreninger § 1 stk. 2 nr. 7. Aarhus Kommune fører således tilsyn med Institutionen.

§ 2 Formål

stk. 1: Institutionen skal virke samlende for billedkunsten i Aarhus og initiere udvikling og samarbejde – lokalt, nationalt og internationalt. Institutionen skal sikre, at billedkunsten bliver synlig og markant bl.a. via markedsføring og anden formidling. Derudover skal Institutionen give råd og vejledning i forhold til f.eks. ansøgninger, fundraising, videreuddannelse, afholdelse af arrangementer og etablering af netværk.

§ 3 Formue

stk. 1: Institutionens formue udgør ved stiftelsen 160.000 kr.

§ 4 Bestyrelsen

stk. 1: Bestyrelsen er Institutionens øverste myndighed.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer:
1 medlem udpeges af Billedkunstnernes Forbund (BKF)
1 medlem udpeges af Unge Kunstnere og kunstformidlere (UKK)
1 medlem udpeges af Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere (ProKK)
1 medlem udpeges af de studerende ved Det Jyske Kunstakademi
1 medlem udpeges af The Centre for Advanced Visualisation and Interaction (CAVI)


Den siddende bestyrelse supplerer sig med 1-2 medlemmer med komplementære kompetencer.

stk. 3: Den daglige leder kan ikke være medlem af bestyrelsen.

stk. 4: Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en periode af tre år. Valgperioden udløber den 31. december.

Den første valgperiode er på mere end tre år og løber fra medio 2011 til 31. december 2014 for tre medlemmers vedkommende og fra medio 2011 – 31. december 2013 for tre medlemmers vedkommende. Tre af bestyrelsesmedlemmernes valgperiode forskydes derved i et år i forhold til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen beslutter i forbindelse med sin konstituering hvilke tre medlemmer der udtræder 31. december 2013, hvorefter der pr. 1. januar 2014 udpeges tre nye medlemmer fra den aftrædende gruppe for en treårig periode.

stk. 5: Bestyrelsesmedlemmerne kan maksimalt sidde i bestyrelsen i seks på hinanden følgende år.

Hvis et medlem indtræder ved supplering i løbet af en funktionsperiode, kan vedkommende dog være medlem i den resterende del af den aktuelle periode plus to hele funktionsperioder.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

stk. 6: Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, jf. stk. 6 a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 6 a: Beslutninger i henhold til §§ 7, stk. 5, 13, stk. 1 og 14, stk. 1 kræver dog at mindst fire ud af seks medlemmer stemmer herfor.

stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

stk. 8: Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

stk. 9: Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 5 Bestyrelsens møder

stk. 1: Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Der skal dog afholdes mindst fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse foretages af lederen med mindst otte dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes en økonomisk balance.

stk. 2: Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ét af tre bestyrelsesmedlemmer skal indkaldes senest otte dage efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsesformanden.

stk. 3: Lederen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Lederen har ingen stemmeret. Lederen kan dog ikke deltage ved behandling af dagsordenspunkter, der vedrører dennes løn- og ansættelsesforhold.

stk. 4: Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 6 Bestyrelsens ansvar og opgaver

stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for, at Institutionen drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt.

stk. 2: Bestyrelsen skal følge Institutionens virksomhed og økonomiske drift samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, og at det af Aarhus Kommune godkendte budget overholdes.

§ 7 Lederen og personale i øvrigt

stk. 1: Bestyrelsen ansætter en leder til at varetage den daglige ledelse af Institutionen. Lederen ansætter og afskediger eventuelt øvrigt personale.

stk. 2: Lederen skal have de fornødne faglige og administrative forudsætninger for at lede Institutionen, jf. vedtægternes formålsbestemmelse.

stk. 3: Lederen har overfor bestyrelsen det økonomiske ansvar for Institutionens drift, herunder overholdelse af det for Institutionen gældende budget, idet budgettet kun kan afviges, i det omfang det er nødvendigt for en forsvarlig gennemførelse af driften.

stk. 4: Lederen skal løbende holde bestyrelsen underrettet om Institutionens drift.

stk. 5: Lederen kan alene afskediges, når mindst fire medlemmer af bestyrelsens seks medlemmer stemmer herfor.

stk. 6: Lederen udarbejder årsberetning og udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Aarhus Kommune.

stk. 7: Lederen fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

stk. 8: Lederen er forpligtet til at underrette Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri.

§ 8 Regnskab

stk. 1: Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret eller registreret revisor.

stk. 2: Revisor vælges af bestyrelsen.

stk. 3: Efter bestyrelsens godkendelse sendes det reviderede årsregnskab i underskrevet stand til Aarhus Kommune til godkendelse.

stk. 4: Regnskabsåret følger kalenderåret.

stk. 5: Det enkelte regnskabsårs eventuelle driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med Institutionens formål efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 9 Offentlige tilskud

stk. 1: Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for, at offentlige tilskud til Institutionen anvendes efter deres formål. Aarhus Kommune er berettiget til at kræve dokumentation fra Institutionen på, at tilskud fra Aarhus Kommune er anvendt i overensstemmelse med det enkelte tilskuds formål.

§ 10 Tegningsregler

stk. 1: Institutionen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formand eller næstformand skal være den ene.

stk. 2: Ved salg, pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt ved optagelse af lån og/eller garantistillelse af enhver art, tegnes Institutionen dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Aarhus Kommune.

§ 11 Prokura

stk. 1: Bestyrelsen meddeler prokura til lederen, således lederen er bemyndiget til at handle på vegne af Institutionen i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte Institutionen i den henseende. Lederen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte Institutionens faste ejendomme, købe fast ejendom, indgå eller opsige lejemål eller optage lån og/eller stille garanti af nogen art.

§ 12 Hæftelse

stk. 1: Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifteren, bestyrelsen eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med Institutionens virksomhed.

§ 13 Vedtægtsændringer

stk. 1: Vedtægtsændring kræver, at mindst fire af bestyrelsens seks medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus Kommune godkender vedtægtsændringen.

§ 14 Opløsning

stk. 1: Institutionens opløsning kræver, at mindst fire af bestyrelsens seks medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus kommune godkender Institutionens opløsning.

stk. 2: Ved Institutionens opløsning træffer Aarhus Kommune beslutning om anvendelse af Institutionens formue.

§ 15 Godkendelse

stk. 1: Nærværende vedtægter skal forelægges Aarhus Kommune til godkendelse.