Offentlige fonde

 

Støtte og puljer ved Aarhus Kommune            

Basistilskud

Én årlig pulje.

Næste ansøgningsfrist 3. oktober 2016 kl. 12.

Puljens formål er, at yde to- eller treårig støtte til etablerede kulturprojekter på et højt kvalitativt niveau; initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune; opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Børnekulturpuljen

Puljen kan søges løbende.

Puljens formål er, at støtte børnekulturelle initiativer og projekter.

Initiativpuljen

Puljen kan søges løbende. Dog min. 1 måned før arrangementet.

Puljens formål er, at støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus.

Kulturarrangementspuljen

Tre årlige puljer.

Næste ansøgningsfrist 1. februar 2016 kl. 12.00.

Puljens formål er at fremme og tiltrække større kulturbegivenheder, som har økonomisk, turist- eller PR-mæssig værdi for kommunen. Projekter hvor internationale kunstnere indgår i udvikling af lokale kulturproduktioner og kunstnere prioriteres særlig højt. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Der stilles ekstraordinære krav til institutioner, der får faste offentlige driftstilskud. Disse skal redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker ud over den ordinære drift.

Hvad kan der søges til:
Større kulturbegivenheder og kulturarrangementer, som skaber en positiv økonomisk effekt for erhvervslivet i kommunen som har en væsentlig PR-værdi for byen hvor den kommunale støtte er af afgørende betydning for arrangementets placering i kommunen eller for, at arrangementet kan afholdes.
Kulturarrangementspuljen yder ikke støtte til filmprojekter såsom filmfestivaler og andre filmbegivenheder. Støtte til filmprojekter skal søges via Den Vestdanske Filmpulje.

Kulturudviklingspuljen

Tre årlig puljer.

Næste ansøgningsfrist 1. februar 2016 kl. 12.00.

Puljen støtter produktioner på et højt kvalitativt niveau; initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune; opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

 

Støttemuligheder via Statens Kunstfond

Produktion, udstilling og formidling

Ansøgningsfrister: 21. januar 2016, 14. april 2016, 16. august 2016 og 13. oktober 2016

Formålet er at yde tilskud til bl.a. materialeudgifter til produktion af værker for derigennem at styrke international samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet. Puljen kan søges af kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene samt danske museer, kunsthaller, gallerier og mindre udstillingssteder. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunstser det som sin hovedopgave at fremme dansk og international samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet ved at støtte produktion af værker i Danmark, Udstillinger i Danmark og i Udlandet, formidling, konferencer / seminarer o.l., og nye udstillingsplatforme. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:
• Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau
• Det ansøgte projekt indgår i en sammenhæng med højt kunstfagligt niveau
• Det ansøgte projekt er tilgængeligt for offentligheden
• Det ansøgte projekt er lokalt eller internationalt netværksskabende 
• Det ansøgte projekt søger at udvikle forholdet mellem værk og publikum
• Det ansøgte projekt er nytænkende

Huskunstnerordningen

Ansøgningsfrister: 1. marts 2016 og 6. september 2016

Honorarstøtte til besøg og ansættelser af professionelle kunstnere i skoler og daginstitutioner.

Formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde med kunst og give dem erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces. Kunstnerne skal formidle kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år i et skabende møde mellem den professionelle kunst og børnene og de unge. Mødet kan ske gennem workshops, arbejdende værksteder o. lign. Projekterne kan enten tage udgangspunkt i den enkelte kunstart (billedkunst, litteratur, musik og scenekunst) eller være et tværkunstnerisk samarbejde.

Kan søges af:

  • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge
  • Kommuner og regionale netværk
  • Kulturinstitutioner
  • Professionelle kunstnere, der har indgået aftaler med navngivne skoler/institutioner eller kommuner/regionale netværk.

Støtte til billedkunstnernes egne hjemmesider

Løbende ansøgningsfrist. 

Senest 5. november, hvis ansøgningen skal behandles i 2015.

Kunstnere med tilknytning til Danmark, der vurderes at fremme billedkunst i Danmark eller dansk kunst i udlandet kan søge om støtte til etableringen eller videreudviklingen af egne, professionelle hjemmesider, der formidler kunstnerens praksis, og som retter sig mod et dansk eller et udenlandsk publikum.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har fastsat følgende kriterier for tildeling af støtte:

  • Ansøger skal være en professionelt virkende nulevende dansk billedkunstner.
  • Ansøger må ikke have modtaget støtte til egen hjemmeside inden for de seneste 3 år

Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Bemærk at kunsthåndværkere ikke kan søge.

Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan søge, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Center for Kunststøtte foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren indenfor de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Find flere støttemuligheder via Statens Kunstråd & Statens Kunstfond

 

Andre fonde

Nordisk Kulturfond

Fondens formål er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande. Bidrag kan bevilges til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand samt inden for uddannelse og forskning. Bidrag kan også bevilges til nordiske projekter med internationalt perspektiv med henblik på at præsentere nordisk kultur og kultursyn. Ved fordeling af midlerne tages hensyn til de almene prioriteringer, som gælder for det nordiske samarbejde på fondens område. Med sine bidrag vil fonden bl.a. fremme den brede folkelige forankring af og forståelse for det nordiske kultursamarbejde, støtte og udvikle det høje kvalitetsniveau i det nordiske kulturliv samt støtte nyskabende aktiviteter, eksperimenter og tværsektorielle samarbejdsprojekter. For Fonden er et projekt ”nordisk” hvis mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) /selvstyrende områder (Færøerne, Grønland, Åland) medvirker. Det kan være som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er udgangspunktet for, at fonden kan bevilge et bidrag. Der gives ikke støtte til stipendier til studerende eller til enkeltpersoners studierejser eller studiebesøg som led i uddannelse. Ej heller til klasserejser, lejrskoler og lærer-elevudvekslinger. For en fuldstændig liste over hvad Fonden ikke støtter se hjemmesiden.