Offentlige fonde

Inden du søger: læs vores 10 gode råd.

 

Støtte og puljer ved Aarhus Kommune            

Basistilskud

Én årlig pulje med ansøgningsfrist omkring primo oktober - følg med i frist her.

Puljens formål er, at yde to- eller treårig støtte til etablerede kulturprojekter på et højt kvalitativt niveau; initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune; opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Puljens årlige budget: ca. 940.000 kr.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, og på siden finder du også link til at oprette en ansøgning via Ansøgningsportalen (NEM ID kræves).

 

Børnekulturpuljen

Puljen har ingen faste frister, og kan søges løbende med forventet behandlingstid på 3 uger.

Puljens formål er at støtte børnekulturelle initiativer og projekter med base i Aarhus Kommune.

Du kan indsende en online ansøgning her, og læse mere om kriterier og retningslinjer.

 

Initiativpuljen

Puljen kan søges løbende. Dog min. 1 måned før arrangementet. Svartid ca. 14 dage.

Puljens formål er, at støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus.

Puljens årlige budget: ca. 800.000 kr.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer herog på siden finder du også link til at oprette en ansøgning via Ansøgningsportalen (NEM ID kræves).

 

Kulturarrangementspuljen

Tre årlige puljer med ansøgningsfrister omkring oktober, februar, og maj- følg med i frist her.

Puljens formål er at fremme og tiltrække større kulturbegivenheder, som har økonomisk, turist- eller PR-mæssig værdi for kommunen. Projekter hvor internationale kunstnere indgår i udvikling af lokale kulturproduktioner og kunstnere prioriteres særlig højt. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Der stilles ekstraordinære krav til institutioner, der får faste offentlige driftstilskud. Disse skal redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker ud over den ordinære drift.

Puljens årlige budget: ca. 3,2 mio. kr.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, og på siden finder du også link til at oprette en ansøgning via Ansøgningsportalen (NEM ID kræves).
 

Kulturudviklingspuljen

Tre årlige puljer med ansøgningsfrister omkring oktober, februar, og maj- følg med i frist her. Forventet svartid inden for 2 mdr.

Puljen støtter produktioner på et højt kvalitativt niveau; initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune; opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Puljens årlige budget: ca. 4,9 mio. kr.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, og på siden finder du også link til at oprette en ansøgning via Ansøgningsportalen (NEM ID kræves).

 

 

Støttemuligheder via Statens Kunstfond

Produktion, udstilling og formidling

Kan søges fire gange årligt med ansøgningsfrister i januar, april, august og oktober - følg med i frist her. Behandlingstiden er op til otte uger, inden for hvilken du vil få svar.

Formålet er at yde tilskud til bl.a. materialeudgifter til produktion af værker for derigennem at styrke international samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet. Puljen kan søges af kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene samt danske museer, kunsthaller, gallerier og mindre udstillingssteder. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunstser det som sin hovedopgave at fremme dansk og international samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet ved at støtte produktion af værker i Danmark, Udstillinger i Danmark og i Udlandet, formidling, konferencer / seminarer o.l., og nye udstillingsplatforme. 

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Kunst i det offentlige rum

Kan søges fire gange årligt med ansøgningsfrister i januar, april, august og oktober - følg med i frist her. Behandlingstiden er op til otte uger, inden for hvilken du vil få svar.

Formålet er, at kunstnere skaber original kunst i dialog med offentlige institutioner og lokale aktører med henblik på at forankre kunsten lokalt.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Opstart af nye udstillingsplatforme

Kan søges fire gange årligt med ansøgningsfrister i januar, april, august og oktober - følg med i frist her. Behandlingstiden er op til otte uger, inden for hvilken du vil få svar.

Formålet er at stimulere kunstmiljøer i hele Danmark, og fremme at et bredet publikum i hele Danmark får mulighed for at opleve samtidskunst af høj kvalitet. Du kan søge som ny eller nyere udstillingsplatform (må højst have eksisteret i ét år). Der kan kun gives støtte én gang. 

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Huskunstnerordningen

Kan søges to gange årligt med ansøgningsfrister  omkring marts og september/oktober - følg med i frist her. Svar gives inden for 12 uger fra ansøgningsfristen.

Formålet er at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond. Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. 

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Arbejdslegater - Billedkunst

Kan søge én gang årligt med ansøgningsfrist i januar med svar inden for 9 uger - følg med i frist her.

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Arbejdslegater er engangsydelser af varierende størrelse. Et arbejdslegat gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke.

Tre-årige arbejdslegater gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Legatet gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke.

Studerende kan ikke søge.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Residency - Statens Kunstfonds aftaler

Kan søges én gang årligt med frist i april - følg med i frist her.

Formålet: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at give kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Projektstøtteudvalget har aftaler med seks internationale residencies, som danske kunstnere og kuratorer kan søge:

Du kan læse mere om kriterier, retningslinjer og om de forskellige residencies her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Residency - egne aftaler (for kunstnere og kuratorer optaget på residencies i udlandet)

Løbende ansøgninger og løbende frister - følg med i frist her. Svar gives inden for 5 uger fra ansøgningsfristen.

Formål: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at give kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. Kunstnere og kuratorer kan derfor søge støtte til ophold på residencies i perioder fra 1 uge til 6 måneder. Det er også muligt at søge støtte til ophold på de residencies, der hører under udvalgets faste aftaler.

Du kan læse mere om kriterier og retningslinjer her, hvor du også finder ansøgningsskemaet (øverst og nederst til højre på siden - der søges elektronisk direkte gennem hjemmesiden).

 

Find flere støttemuligheder via Statens Kunstråd & Statens Kunstfond

 

Andre fonde

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond uddeler støtte på tre niveauer: projekstøtte med tre årlige frister, OPSTART med løbende ansøgningsfrist, samt tematiske satsningpuljer med specifikke kriterier og ansøgningsfrister. Du kan læse mere om frister, kriterier og retningslinjer ved at trykke på de respektive links, hvor du finder vejledninger til, hvordan du ansøger samt oplysninger om ansøgningsprocessen.

Fondens formål er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande. Bidrag kan bevilges til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand samt inden for uddannelse og forskning. Bidrag kan også bevilges til nordiske projekter med internationalt perspektiv med henblik på at præsentere nordisk kultur og kultursyn. Ved fordeling af midlerne tages hensyn til de almene prioriteringer, som gælder for det nordiske samarbejde på fondens område. Med sine bidrag vil fonden bl.a. fremme den brede folkelige forankring af og forståelse for det nordiske kultursamarbejde, støtte og udvikle det høje kvalitetsniveau i det nordiske kulturliv samt støtte nyskabende aktiviteter, eksperimenter og tværsektorielle samarbejdsprojekter. For Fonden er et projekt ”nordisk” hvis mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) /selvstyrende områder (Færøerne, Grønland, Åland) medvirker. Det kan være som deltagere, arrangører eller som tema. Dette er udgangspunktet for, at fonden kan bevilge et bidrag. Der gives ikke støtte til stipendier til studerende eller til enkeltpersoners studierejser eller studiebesøg som led i uddannelse. Ej heller til klasserejser, lejrskoler og lærer-elevudvekslinger. For en fuldstændig liste over hvad Fonden ikke støtter se hjemmesiden.